Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Lanové techniky II.

Záchrana a práce ve výškách a nad volnou hloubkou vč. první pomoci 
Kurz z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.
 
Délka školení - 3 dny (28hodin) - Vhodné pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti pro většinu činností spojených s používáním technik a výstroje při provádění prací ve výškách /ocelové konstrukce, střechy, výškové budovy a stavby, stromolezectví, skalní sanace, mytí výškových budov, výcvik policie, vojska, HZS, obsluh lanových drah a pod./
16 hod. praktické části. Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody.
 
Úvod školení – 1 hodina
 1. Profesní zaměření účastníků školení, cíl školení
 2. Seznámení s osnovou školení, organizace školení
 
Teoretická část - legislativa – 2 hodiny
 1. Zákon č. č. 262/2006 Sb./Zákoník práce/, část pátá, § 101 až 108 
 2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb
 1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
 2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
 3. Používání žebříků
 4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
 5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí
 6. Práce na střeše
 7. Dočasné stavební konstrukce
 8. Shazování předmětů a materiálu
 9. Přerušení práce ve výškách
 10. Krátkodobé práce ve výškách
 11. Školení zaměstnanců
 • Nařízení vlády 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Příloha č.1 k NV 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště
 • Příloha č.1 k NV 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi
 • Příloha č.1 k NV 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
 • Příloha č.1 k NV 591/2006 Sb. Náležitosti oznámení o zahájení prací
 • Příloha č.1 k NV 591/2006 Sb. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán
 • Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 5. Nařízení vlády č.201/2010Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 6. Zákon č.251/2005Sb. o inspekci práce
 • Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků , mycích , čistících a dezinfekčních prostředků
 • Zákon č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky
 • Ochranná pásma elektrických vedení, plynovodů a teplovodů - výběr z příslušné legislativy
 • Formuláře, dokumentace /Lékařské prohlídky, Evidenční list OOPP, Technol. postup stavební práce,
 • Záznam o zaučení pracovníka, Záznam o předání staveniště, Pracovní úrazy, Žádost o kácení dřevin …./
 • Používané prostředky osobního zabezpečení proti pádu a související EN - 3 hodiny
 
Úvod – obecné informace, používané zkratky, způsob certifikace, pracovní normy 
 1. Zachycovací postroje - EN 361, Sedací postroje - EN 813, Pracovní polohovací pásy - EN 358 
 2. Spojovací prostředky – smyce pracovní oko, smyce dvojitá odsed, lanyard, EN 354 , EN 795.B
 3. Tlumiče pádu, systém absorber – lanyard – spojka, EN 355
 4. Pracovní polohování EN 358, EN 353-2
 5. Pohyblivé zachycovače pádu, nastavovač délky a polohovací zařízení –EN 358, EN 353 – 2, EN567, EN 795.B, EN12841 A/B
 6. Blokanty EN 567
 7. Karabiny a spojky - EN 362
 8. Slaňovací prostředky - EN 341 
 9. Kladky EN 12278
 10. Kotvy, kotvící desky, lanyard kotvící, smyce pracovní kotvící, kotvy do skály a betonu - EN 795
 11. Přilby pro práce ve výškách - EN 397
 12. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem - EN 1891, Dynamická horolezecká lana - EN 892 
 13. Lanové protektory a hranové kladky 
 14. Zatahovací zachycovač pádu s navijákem /ocel.lanko, popruh/- EN 360 
 15. Systémy pro zachycení pádu - EN 363 
 16. Evakuační postroje a smyčky - EN 1497 a EN 1498 
 17. Prostředky pro evakuaci, záchranu , spouštění a vytahování 
 18. Žebříky - EN 131-1 a EN 132-2 
 19. Prostředky k osvětlování 
 20. Pracovní oděv, obuv a rukavice, další pomocný materiál 
Technické podmínky a návody k používání – 0,5 hodiny
 
Uživatelské zkoušky , periodické prohlídky , údržba a skladování OOP – 0,5 hodiny
 
Základní lanová technika – 3 hodiny 
 1. Práce a použití zachycovacího postroje, sedacího postroje, pracovního polohovacího pásu
 2. Volba a použití spojovacího prostředku /lanyard I, lanyard Y, popruhové spojovací prostředky/
 3. Použití tlumiče pádové energie
 4. Práce a použití nastavitelného spojovacího prostředku 
 5. Volba a použití karabin a spojek - ocelové x duralové, typ pojistky, kotvy, drátové kotvy, maticové spojky. 6. Používané uzly, navazování na lano 
 6. Zakládání kotvících a jistících bodů a stanovišť, zdvojení kotvícího bodu /způsoby založení, úhly/
 7. Příklady systémů, pomocí kterých lze lano nainstalovat zespodu s předinstalovaným záchranným systémem.
 8. Slaňovací techniky /automatické samoblokující brzdy, antipanik systém. 
 9. Práce a použití pohyblivého zachycovače pádu
 10. Použití dvou lan k provádění prací - pracovní a jistící
 11. Zajišťovací řetězec , jištění druhé osoby různými způsoby , sebezajištění , postupové jištění
 12. Výstupy po laně pomocí lanových svěr a blokantů 
 13. Základní pravidla výstupu a sestupu , pravidlo tří pevných bodů 
 14. Přesednutí z lana na lano, přesednutí přes uzel, nastavení lana 
 15. Dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu
 16. Specifika prací na : střechách a budovách, ocelových konstrukcích, stožárech 
 17. Základní techniky záchrany spuštěním /vyprošťovací techniky při mimořádných událostech/ 
 18. Základní techniky záchrana vytažením /vyprošťovací techniky při mimořádných událostech/ 
 19. Používání ostatních pomůcek a technických prostředků
 20. Práce s lanem, balení, ošetřování a údržba
 21. Povely a signály
 
Pokročilé techniky pro složky IZS
 1. Pokročilé techniky záchrany spuštěním a vytažením /vyprošťovací techniky při mimořádných událostech/
 2. Evakuace osob pomocí záchranného trojúhelníku
 3. Evakuace osob z lanové dráhy
 4. Záchrana požárníky /záchrana ve městě, záchrana na budovách a konstrukcích/
 5. Záchrana tyrolským traverzem
 6. Nouzová evakuace /nouzový evakuační systém Petzl Exo
 7. Slaňovací a zásahové techniky při nasazení policie a vojska

Technika a technologie provádění prací ve výškách, výběr vhodných OOPP proti pádu – 0,5 hodiny
 
Základy první pomoci – 2,0 hodiny 
 1. Postup při nehodě
 2. Prvotní vyšetření a život zachraňujicí výkony
 3. Úrazy
 4. Akutní neúrazové stavy
 5. Poranění končetin
 6. Základní vybavení pro nouzové situace
 
Praktická část - 16 hodin
 1. Aplikace všech bodů lanové techniky do praxe
 2. Praktický nácvik první pomoci a KPR
 
Závěr školení - ověření znalostí – 2,5 hodin – test 30 otázek + pohovor + praxe PP
 
Cena kurzu:
6.200 Kč

a zahrnuje:
 • učební materiály
 • vystavení osobního průkazu a certifikátu „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu NV 362/2005 Sb.
   


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ